• ALV op maandag 29 oktober

  Aankondiging 102e algemene ledenvergadering MULO op 29 oktober a.s

   

  Hierbij nodigen wij jullie uit om de jaarlijkse algemene ledenvergadering bij te wonen.

  Deze wordt gehouden op maandag 29 oktober 2018; om 20.00 uur in de kantine.

  Voorlopige agenda.

  1.         Opening door de voorzitter

  2.         Ontwikkelingen op sportpark De Braak, presentatie door de gemeente.

  3.         Vraag aan leden om instemming met de ingezette weg t.a.v. sportpark De Braak

  4.         Presentatie stand van zaken SJO Helmondia – MULO

  Pauze

  5.         Mededelingen / ingekomen stukken

  6.         Notulen algemene ledenvergadering 2017 (bijlage)

  7.         Jaarverslag secretaris

  8.         Financiële verantwoording en begroting

  9.         Verkiezing kascommissie

  10.       Verkiezing commissie van beroep

  11.       Wat verder ter tafel komt

  12.       Rondvraag

  13.       Sluiting

   

  Klik hier voor de notulen van de vorige jaarvergadering.

   

  Wij hopen jullie in grote getale te mogen verwelkomen op deze avond.

   

  Bestuur R.K.S.V. MULO,