• NIEUWSBRIEF SV DE BRAAK NR. 5

  Middels deze nieuwsbrief willen wij alle leden van SV De Braak op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond de fusie tussen MULO en Helmondia en alles wat daar mee samenhangt. Onderstaand nieuwsbrief nr. 5.

  1.   Fusie

  Tot nu toe stond er boven deze Nieuwsbrief altijd ‘Nieuwsbrief SV DE BRAAK I.O.’. De ‘I.O.’, wat staat voor ‘in oprichting’, is er inmiddels afgevallen. Op 30 juni jl. zijn vertegenwoordigers van Mulo en Helmondia bij de notaris geweest om alle officiële papieren te tekenen. De dag na deze ondertekening, dus 1 juli 2020, wordt gezien als de dag waarop SV De Braak officieel is opgericht.

  2.   Bestuur SV De Braak

  Tijdens de periode dat alles in het teken stond van de voorgenomen fusie is er een stuurgroep in het leven geroepen om de voor de fusie noodzakelijke activiteiten te coördineren. Ook is in die periode met zowel het toenmalig bestuur van Helmondia als van Mulo besloten dat de stuurgroep na de officiële oprichting ook als interim-bestuur op zou gaan treden. Naast de coördinatie van alle activiteiten kreeg het interim-bestuur de opdracht om leden te zoeken die zich kandidaat willen stellen voor een functie binnen het bestuur van SV De Braak. Binnen het interim-bestuur is eerst onderzocht uit hoeveel leden het nieuwe bestuur zou moeten gaan bestaan. De statuten van de nieuwe vereniging schrijven voor dat het bestuur uit een oneven aantal van tenminste drie en maximaal elf personen moet bestaan. Uiteindelijk heeft het interim-bestuur gekozen voor een toekomstig bestuur van SV De Braak dat uit negen bestuursleden gaat bestaan. De functies binnen het nieuwe bestuur worden dan als volgt verdeeld: voorzitter, penningmeester, secretaris, bestuurslid voetbal technische zaken, bestuurslid junioren, bestuurslid senioren, bestuurslid sponsoring en PR, bestuurslid accommodatie en een bestuurslid ICT en communicatie. Daarnaast werd besloten dat één van de bestuursleden ook de vice-voorzitter van de vereniging zou gaan worden. Toen de samenstelling van de diverse functies binnen het bestuur eenmaal waren vastgesteld, is het interim-bestuur op zoek gegaan naar personen binnen de nieuwe vereniging die geschikt zouden zijn voor één van deze functies. Deze zoektocht heeft inmiddels geleid tot negen namen van leden die bereid zijn om zitting te nemen in het nieuwe bestuur. Dit wil echter niet zeggen dat deze personen ook definitief zitting gaan nemen in het bestuur van SV De Braak. Het laatste woord hierover is immers aan de leden. Immers ook de leden zelf kunnen nog kandidaten voor het nieuwe bestuur aandragen. In de (nieuwe) statuten staat hierover dat bestuursleden kandidaat worden gesteld door het (interim-)bestuur of door tenminste vijftien leden. Kandidaten moeten tenminste twee jaar lid zijn (van Mulo of Helmondia) en moeten dit minimaal twee dagen vóór de Algemene Leden Vergadering  schriftelijk bekend maken bij de secretaris van het interim-bestuur. Worden er door de leden geen kandidaten gesteld dan worden er geen verkiezingen gehouden en geldt de door het bestuur voorgestelde kandidaten als gekozen.

  De datum waarop het nieuwe bestuur moet aantreden is door het interim-bestuur vastgesteld op 5 oktober a.s. Op die datum is namelijk de eerste Algemene Leden Vergadering van SV De Braak belegd (noteer deze datum vast in uw agenda!). Het interim-bestuur heeft de volgende personen bereid gevonden om zitting te nemen in het nieuwe bestuur:

  Voorzitter

  Harm van Stiphout

  ex-Helmondia

  Secretaris

  Ed Hulbert

  ex-Mulo

  Penningmeester

  Nathalie van Beers

  extern

  Bestuurslid voetbal technische zaken

  Marco Schriks*

  ex-Mulo

  Bestuurslid Junioren

  Jaap den Haan

  ex-Mulo

  Bestuurslid Senioren

  Frank Raaijmakers

  ex-Mulo

  Bestuurslid Sponsoring en PR

  Stefan van Os

  ex-Helmondia

  Bestuurslid Accommodatie

  Rini van Tilburg

  ex-Helmondia

  Bestuurslid ICT en Communicatie

  Henri van de Kerkhof

  ex-Helmondia

  * Tevens vice-voorzitter en daardoor ook lid van het Dagelijks Bestuur van SV De Braak

  Omdat er de komende tijd nog erg veel op het nieuwe bestuur afkomt (o.a. door de bouw van de Multi Functionele Sport Campus De Braak) is besloten dat het bestuur ondersteund gaat worden door een adviesgroep. Deze groep gaat minimaal bestaan uit Arjen Vos, René Daniëls en Joop Slegers, maar naar alle waarschijnlijkheid worden er nog een paar personen (specialisten) aan deze groep toegevoegd

  3.   Verhuizing

  Inmiddels zijn drie prachtig in de clubkleuren geschilderde nood(kleed)lokalen op het terrein van SV De Braak geplaatst. In augustus komen daar nog eens drie lokalen bij. Helaas hebben, direct na plaatsing, vandalen getracht om één van deze noodlokalen open te breken. Om erger te voorkomen heeft het interim-bestuur besloten om de locatie van SV De Braak te gaan voorzien van bewakingscamera’s. Ook wordt er een bewakingsbedrijf ingeschakeld om ’s nachts een extra oogje in het zeil te houden.

   4.   Senioren

  De Senioren van SV De Braak trappen het seizoen 20/21 officieus af middels het Gezelligheidstoernooi. Dit toernooi was een populaire traditie binnen Mulo en wordt daarom nu voortgezet door SV De Braak. Op Zondag 23 Augustus zullen alle lagere teams van SV De Braak de degens met elkaar kruisen, inclusief het Zaterdag 2 team. Zoals de naam al aangeeft is het doel van dit toernooi gezelligheid, maar ook  plezier en sportiviteit staan hoog in het vaandel van de toernooicommissie. Uiteraard wel met het streven om zoveel mogelijk wedstrijden te winnen. Voor teams is het bovendien een ideale voorbereiding op de naderende competitie en het bekertoernooi. Ook de Veteranen zullen het deze dag tegen elkaar opnemen. Iedereen is uiteraard van harte welkom om de prestaties van alle teams te komen aanschouwen en de kantine van SV De Braak te bezoeken.

  5.   Normen en Waarden commissie en vrijwilligersbeleid

  Er is door de werkgroep Normen en Waarden de afgelopen periode hard gewerkt aan een aanpassing wat betreft het Normen en Waardenbeleid. Dit is verwoord in een aangepast beleidsplan dat inmiddels door het interim-bestuur is geaccordeerd. Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuw vrijwilligers beleid. Punten waarover nog afstemming met het (interim-)bestuur moet volgen zijn o.a.:

  • Een besluit om voor alle vrijwilligers die binnen SV De Braak actief zijn/worden, een (gratis) Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te (laten) vragen.
  • De wijze waarop de komende periode binnen de club geïnventariseerd kan worden welke taken/functies er nog met vrijwilligers ingevuld moeten worden. Hierdoor ontstaat er ook een beter inzicht in de hoeveelheid tijd die aan de diverse taken besteed moet worden. 
  • Het opzetten van een procedure teneinde, binnen de mogelijkheden van de privacywetgeving, te inventariseren welke potentiële vrijwilligers er binnen de vereniging rondlopen (bijvoorbeeld onder de ouders van de jeugdspelers of binnen de senioren-voetbalteams).

  Een ding is zeker SV De Braak kan nog voldoende hulp gebruiken. De vakantieperiode is een mooie tijd om na te denken wat jij voor SV De Braak zou kunnen betekenen! 

  6.   Contributie vrijwilligers

  In de vorige Nieuwsbrief (nr. 4) heeft een lijstje gestaan met de bedragen van de contributies die SV De Braak gaat heffen voor de diverse doelgroepen binnen de vereniging. De meeste vragen die hierover zijn gekomen betreft de contributie van
  € 10,00 die de vereniging gaat opleggen aan vrijwilligers. Op het eerste gezicht is dit inderdaad een vreemde zaak. Je stopt je vrije tijd in de vereniging, helpt de (leden van de) vereniging daarmee vooruit en dan moet je daarvoor ook nog € 10,00 betalen! Dit is geen logische gedachtegang! Toch heeft het interim-bestuur besloten ook voor vrijwilligers een (minimale) contributie te gaan heffen. De reden hiervan is uit te leggen, maar het was slimmer geweest als we dat ook gelijktijdig met het bekendmaken van de contributie zouden hebben toegelicht.
  De KNVB verplicht elke vereniging om alle vrijwilligers als lid aan te melden van de KNVB. De contributie die de vereniging hiervoor moet afdragen is € 10,00 per vrijwilliger. Voor dit bedrag krijgen de leden twee collectieve aanvullende verzekeringen: een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering (let op: bij ongevallen/incidenten moet altijd eerst de ‘eigen’ verzekering ingeschakeld worden).  Binnen SV De Braak zijn ongeveer 250 á 300 vrijwilligers actief. Dit betekent een kostenpost van € 2.500,00 á € 3.000,00. Omdat deze kosten niet zijn opgenomen in de verenigingsbegroting 2020/2021 heeft het bestuur besloten dat de vrijwilligers deze kosten zelf moeten dragen. Immers, ze krijgen er ook de aanvullende verzekeringen voor terug. Om de vrijwilligers toch te laten blijken dat het bestuur hun inzet enorm waardeert, wordt er jaarlijks een vrijwilligersavond georganiseerd. Daarnaast heeft het interim-bestuur aan de werkgroep vrijwilligersbeleid gevraagd om met voorstellen/ideeën te komen waarmee de inzet van de vrijwilligers aanvullend kan worden vergoed.
  Voetballende leden van SV De Braak die ook als vrijwilliger actief zijn hoeven deze € 10,00 niet te betalen, want in de contributie die zij als voetballend lid betalen zit deze KNVB-contributie al opgenomen.

  7.   Website

  Het on-line zetten van de nieuwe SV De Braak website laat nog even op zich wachten. Voor deze site gaan we gebruik maken van een service van de KNVB / Sportlink waardoor steeds de actuele gegevens van onze teams beschikbaar zijn. Helaas gaat het inrichten pas nadat Sportlink de conversie van de SC Helmondia en Mulo gegevens afgerond heeft.

  8.  Begrip

  Inmiddels is de vakantieperiode aangebroken. Toch is er ook in deze periode op de accommodatie van SV De Braak nog volop activiteiten waarneembaar. Immers, begin augustus pakken de selectie-elftallen de draad al weer op. Vanaf dat moment wordt er geen gebruik meer gemaakt van de oude accommodatie van Mulo. Alles wordt dan georganiseerd vanaf de (tijdelijk) nieuwe accommodatie van SV De Braak (de oude Helmondia-accommodatie). Dus moeten op dat moment de kleedkamers, de kantine, de bestuurskamer, de materiaalhokken, het jeugdhonk, enz. klaar zijn, alle materialen geselecteerd en overzichtelijk opgeslagen zijn,  alle voorraden aangevuld zijn en alle planningen van trainingsvelden en –tijden rond zijn. Dit is een enorm karwei. De kans is daarom groot dat nog niet alles tot in de puntjes geregeld is. Het interim-bestuur vraagt daarom begrip van haar leden als in aanvang nog niet alles loopt zoals het zou moeten.

   9.   Vragen

  Heeft u vragen of suggesties stuur ze naar stuurgroep@svdebraak.nl

 • NIEUWSBRIEF SV DE BRAAK NR. 4

  Middels deze nieuwsbrief willen wij alle leden van Helmondia en MULO op de hoogte houden van de stand van zaken van de op handen zijnde fusie tussen MULO en Helmondia en alles wat daar mee samenhangt. Onderstaand nieuwsbrief nr. 4.

  1.   Fusie

  In bovenstaande aanhef staat nog steeds: “de op handen zijnde fusie” ! Ik hoor u al zeggen/denken: ”Dat klopt niet, want in de krant heeft gestaan dat de fusie tussen Mulo en Helmondia rond is”. Het is inderdaad wat verwarrend. Op 25 mei jl. heeft er een digitale, buitengewone Algemene Leden Vergadering (ALV) voor zowel Helmondia als voor Mulo plaatsgevonden. Deze buitengewone ALV stond helemaal in het teken van de voorgenomen fusie. In deze vergadering hebben de leden van Mulo (bijna) unaniem (35 stemmen voor en 1 stem tegen) en de leden van Helmondia unaniem (32 stemmen voor en 0 stemmen tegen) besloten dat de beide verenigingen zich mochten opheffen om vervolgens samen te fuseren tot de nieuwe vereniging SV De Braak. Voor de krant was dit bericht voldoende om er van uit te gaan dat de fusie beklonken was. En eigenlijk hebben ze ook wel gelijk, maar formeel moet er nog het een en ander gebeuren. Om tot een definitieve fusie te komen moet de notaris zijn handtekening nog zetten op de nieuwe statuten. Dat staat te gebeuren op 30 juni a.s. De dag na deze formele gebeurtenis, dus 1 juli 2020, gaat de boeken in als de datum waarop SV De Braak is opgericht. 

  2.   Fusie en de gemeente Helmond

  De laatste tijd staat de krant (nog steeds) vol over de problemen van Helmond Sport en de mogelijke gevolgen voor de Multi Functionele Sport Accommodatie (MFSA) De Braak. In de vorige nieuwsbrief hebben we al aangegeven dat deze problematiek geen nadelige gevolgen heeft op het fusieproces. En dat is nog steeds zo. We zijn constant in goed overleg gebleven met de gemeente Helmond. Maar, omdat de problemen rond Helmond Sport niet afnamen of zelfs groter werden, heeft de stuurgroep bij de gemeente Helmond toch ook aangedrongen op een schriftelijke garantiestelling. Deze heeft de gemeente Helmond inmiddels afgegeven. Hierdoor heeft SV De Braak de garantie dat, indien de MFSA vertraging oploopt of onverhoopt niet doorgaat, zij straks de beschikking heeft over voldoende kleedkamers, velden, kantine en bijgebouwen.

  3.   Verhuizing

  De werkgroep Verhuizing is al erg actief geweest en is dat nog steeds! Het clubhuis van SV De Braak (zoals je weet wordt dit voorlopig het voormalige clubgebouw van Helmondia) heeft inmiddels een kantine die van binnen prachtig in de clubkleuren van de nieuwe vereniging is geschilderd. Daarnaast worden er momenteel een paar interne verbouwingen gerealiseerd, waardoor er meer opslagruimte e.d. ter beschikking komt. Op een externe locatie staan inmiddels een aantal noodkleedlokalen die op dit moment worden opgeknapt en voorzien worden van de nieuwe clubkleuren. Tijdig voor aanvang van de nieuwe competitie worden deze geplaats rond het toekomstig (tijdelijk) clubgebouw.

  4.   Contributie

  Binnen de stuurgroep worden momenteel (ook) zaken besproken die te maken hebben met de wijze waarop de vereniging de komende tijd financieel de touwtjes aan elkaar kan knopen. Daarvoor is er hard gewerkt om een kloppende begroting op te stellen. Een van de belangrijkste inkomensbronnen voor een vereniging is de contributie. Daarover is uitgebreid gesproken en uiteindelijk heeft dit geleid tot de volgende contributiebedragen voor SV De Braak seizoen 2020/2021:

  Doelgroep

  Contributie

  Vrijwilligers

                        10,00

  Rustende leden

                        40,00

  Senioren

                      185,00

  Veteranen

                      140,00

  O18/O19

                      185,00

  O16/O17

                      185,00

  O14/O15

                      185,00

  O12/13

                      165,00

  O10/11

                      165,00

  O8/9

                      165,00

  O6/7

                        50,00

  Inschrijfgeld Junioren

                          7,50

  Inschrijfgeld Senioren

                        20,00

  - Voetbal extra (“G-voetbal”) is ook per leeftijd

   5.   Senioren

  De seniorencommissie, die bestaat uit Peter de Fockert, Frank Raaijmakers, Martijn Tils en Ed Hulbert, heeft de afgelopen week haar handen vol gehad om alle teams bij de KNVB aan te melden. Want, met het samenvoegen van de verenigen Helmondia en MULO is SV De Braak meteen de grootste vereniging wat betreft senioren teams. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit dat er twee complete teams zijn overgekomen van RKPVV, omdat deze vereniging inmiddels is opgehouden te bestaan. Door dit alles spelen er in de competitie van seizoen 2020-2021 op zondag 2 selectie - en 14 lagere senioren teams plus een dames seniorenteam. Op zaterdag wordt deelgenomen met 1 selectie- en 1 lagere senioren team. SV De Braak is de eerste Helmonds vereniging die in de competitie met zaterdag seniorenteams uit gaat komen. Daarom wordt onderstaand nog wat dieper ingegaan op het zaterdagvoetbal.

  6.   Start zaterdagvoetbal

  De plannen om te starten met zaterdagvoetbal leefde al wat langer, maar tot afgelopen jaar bleven deze gedachten beperkt tot kantinepraat.

  Met de nieuwe club in het vooruitzicht werd afgesproken om de vier selectie elftallen bij elkaar te zetten; Mulo 1 en Helmondia 1, SV De Braak 2 en het hoogste juniorenteam (O19-1).

  Het voordeel van deze aanpak is dat het zaterdagvoetbal dan kan fungeren als een “vangnet” voor verschillende spelers. En dat is gelukt! Vanuit Helmondia en Mulo hebben 9 spelers aangegeven dat ze het een uitdaging vinden om op zaterdag voor SV De Braak te gaan spelen! Daarnaast hebben 10 spelers van buitenaf enthousiast gereageerd op het zaterdagvoetbal en dus om dit avontuur aan te gaan. Allemaal met hun eigen reden en motivatie. Maar allemaal zeer gemotiveerd, dat viel op!! Ook de staf van het zaterdagvoetbal is goed bezet met 8 man die hun ziel en zaligheid gaan geven om dit project te laten slagen. Voor SV De Braak is dit een mooie, nieuwe en hopelijk structurele aanvulling want het biedt volop kansen voor de toekomst. En dat bleek al snel, want er is zelfs nu al een enthousiaste groep van (op dit moment) 14 nieuwe spelers gevonden die het tweede elftal van de zaterdagtak gaan vormen. SV De Braak is er dan ook trots op dat dit in deze moeilijke tijd is gerealiseerd! “We houden contact en hopen dat we veel nieuwsgierige leden en niet-leden kunnen bereiken die benieuwd zijn hoe we het het komend jaar gaan doen”, aldus Angelo van den Heuvel, een van de stafleden van het zaterdagvoetbal.

  7.           Vragen

  Heeft u vragen of suggesties stuur ze naar stuurgroep@svdebraak.nl

 • NIEUWSBRIEF SV DE BRAAK NR. 3

  Middels deze nieuwsbrief willen wij alle leden van Helmondia en MULO op de hoogte houden van de stand van zaken van de op handen zijnde fusie tussen MULO en Helmondia en alles wat daar mee samenhangt. Onderstaand nieuwsbrief nr. 3.

  1.   Fusie en Corona (update)

  Ook de procedure rond de fusie wordt getroffen door alle maatregelen die zijn genomen om de gevolgen van het Corona-virus te beperken. Om te fuseren heeft de KNVB een procedure opgesteld die strikt gevolgd moet worden. Tot nu toe lag de stuurgroep prima op koers. De nieuwe statuten zijn inmiddels door zowel door de KNVB als de notaris goedgekeurd. Deze zijn echter nog niet bij de notaris gepasseerd, want daarvoor is ook de goedkeuring van de leden noodzakelijk. Ook moeten de leden het fusievoorstel formeel goedkeuren.

  De huidige statuten van Mulo schrijven voor dat voor een goedkeuring van de ontbinding van de voetbalvereniging MULO minimaal 2/3-de van het aantal Mulo-leden aanwezig moet zijn op een extra ALV en dat tenminste 2/3-de van het aantal uitgebrachte stemmen het eens moet zijn met de ontbinding van de voetbalvereniging.

  In de statuten van Helmondia ligt het verplicht aantal aanwezige leden op een extra ALV op 3/4-de van het aantal stemgerechtigde leden. Een besluit tot ontbinding moet vervolgens ook door ten minste 2/3-de van het aantal uitgebrachte stemmen worden ondersteund.

  Indien het verplicht aantal aanwezige leden niet gehaald wordt mag er direct een tweede extra ALV worden uitgeschreven. Aan die tweede ALV worden geen eisen meer gesteld met betrekking tot het noodzakelijk aanwezig aantal leden. De leden die op dat moment aanwezig zijn mogen over de ontbinding van de vereniging stemmen en deze stemming is rechtsgeldig.

  Om een goedkeuring van de KNVB te krijgen voor de fusie, moet de in de extra-ALV verkregen toestemming van de leden vóór 1 mei bij de KNVB worden aangeleverd.

  De stuurgroep had gepland om eerst een informatiebijeenkomst te houden voor de leden. Tijdens deze bijeenkomst zouden de nieuwe statuten en het fusiedocument worden toegelicht. Vervolgens zou er een extra Algemene Leden Vergadering (ALV) georganiseerd worden voor zowel de leden van Helmondia als Mulo. In eerste instantie was deze gepland in de maand april. Echter, de eerste maatregelen die door de regering in het kader van de bestrijding van het corona-virus werden getroffen, maakte deze planning onmogelijk. Toen de KNVB ons om die reden uitstel gaf tot 1 juni, werden de informatiebijeenkomst en ALV verschoven naar de maand mei. Na de toespraak van premier Mark Rutte op 31 maart jl. is duidelijk geworden dat de sportparken zo goed als zeker tot 1 juni gesloten moeten blijven. Hierdoor is het organiseren van een ALV in de maand mei ook niet mogelijk. Op het moment van het schrijven van deze nieuwsbrief is nog niet duidelijk op welke wijze we het juridisch/notarieel proces van de fusie kunnen voortzetten. Op 1 april heeft de stuurgroep hierover met de KNVB een positief overleg gehad. De KNVB begrijpt de problematiek en doet er momenteel alles om een manier te bedenken die een oplossing voor deze situatie biedt. Wordt vervolgd dus…

  De stuurgroep vindt het belangrijk dat de leden in een zo vroeg mogelijk stadium kunnen meepraten over de voorgenomen fusie. Daarom wordt als bijlage bij deze Nieuwsbrief zowel de concept-statuten van SV De Braak als het onderliggende concept Fusievoorstel meegestuurd. De stuurgroep nodigt alle leden uit om deze documenten te lezen en vragen/opmerkingen hierover per e-mail te sturen naar stuurgroep@svdebraak.nl

  2.   Fusie en de gemeente Helmond

  Iedereen heeft in de krant kunnen lezen dat het bestuur van Helmond Sport in de problemen is gekomen omdat de voorzitter en secretaris zijn opgestapt. De accommodatie die voor Helmond Sport was ingepland binnen de Multifunctionele Sportcampus De Braak lag hieraan ten grondslag. Voor de op handen zijn fusie tussen Helmondia en Mulo heeft deze problematiek tot nu toe geen gevolgen gehad. De besturen van Mulo en Helmondia zijn nog steeds in goed gesprek met de gemeente Helmond. De gemeente Helmond is gestart met de voorbereiding van de plaatsing van voldoende noodkleedlokalen en materiaalhokken rond de huidige accommodatie van Helmondia. Ook worden er op dit moment afspraken gemaakt over de afwerking van het erfpachtrecht dat Mulo heeft en het opstalrecht van Helmondia. Ook de fusiekosten worden op verzoek van de gemeente Helmond in beeld gebracht. Teneinde alle financiële zaken rond de fusie met de gemeente Helmond goed af te werken heeft de stuurgroep ondersteuning ingehuurd van een vastgoedadvocaat die (ook) gespecialiseerd is in fusierecht.

  3.   Verhuizing

  Ter voorbereiding op de verhuizing van Mulo naar de (uitgebreide) accommodatie van Helmondia (dit wordt vanaf de volgende competitie de tijdelijke thuisbasis van SV De Braak) zijn er inmiddels twee werkgroepen actief geworden. Het gaat hierbij om de werkgroep verhuizing. Zij brengen op dit moment in beeld wat van de huidige accommodaties van Mulo en Helmondia bruikbaar is voor de accommodatie van
  SV De Braak en welke materialen nu niet nodig zijn maar bewaard moeten blijven of juist niet. Daarnaast maken zij een planning van de verhuizing en van de werkzaamheden die daarvoor moeten worden uitgevoerd. Uiteraard zijn de gevolgen van het Corona-virus ook voor deze werkgroep funest. De werkzaamheden liggen op dit moment noodgedwongen zo goed als stil.

  4.   Kantine

  Ook de werkgroep Kantine is van start gegaan. Allereerst zijn de personen bij elkaar gebracht die vanaf de komende competitie de kantine gaan bemannen. Vervolgens is met hen ook gesproken over een planning die actueel wordt op het moment dat de fusie van start is gegaan. De eerste tekenen over een mooie onderlinge samenwerking zijn erg positief. Vanaf het eerste gesprek was de onderlinge sfeer direct goed, dus dat biedt veel vertrouwen voor een gezellige kantine in de toekomst.

  5.   Zaterdagvoetbal (update)

  In de vorige Nieuwsbrief is aangegeven dat SV De Braak volgende competitie ook start met één team dat gaat deelnemen aan het senioren-zaterdagvoetbal. In dat artikel werd gesteld dat leden van Helmondia en Mulo die zich voor zaterdagvoetbal aanmelden voorrang hebben op leden die overkomen van andere verenigingen. Deze tekst was niet compleet. Het team wordt als eerste team ingedeeld en speelt daarom als een prestatiegericht elftal. Voor leden die op een lager niveau recreatief op een zaterdag willen voetballen biedt SV De Braak het komend jaar nog geen mogelijkheid. Misschien gaat dit in de toekomst nog wel gebeuren.

  6.   Tenslotte

  Het is al enige keren in deze nieuwsbrief naar voren gekomen; het Corona-virus. De gevolgen van dit virus zijn op dit moment ook voelbaar bij de leden van zowel Mulo als Helmondia. Er mag/kan deze competitie immers niet gevoetbald worden en ook beide sportparken (dus velden èn kantines) zijn op last van de overheid gesloten. De besturen van Helmondia en Mulo hebben volledig begrip voor deze maatregelen, maar beseffen ook dat ze door deze maatregelen hun leden niet kunnen bieden waar ze als lid recht op hebben. De besturen vragen daarvoor begrip aan hun leden.

  7.   Vragen

  Heeft u vragen of suggesties stuur ze naar stuurgroep@svdebraak.nl

 • Nieuwsbrief SV De Braak 2

  Middels deze nieuwsbrief willen wij alle leden van Helmondia en MULO op de hoogte houden van de stand van zaken van de op handen zijnde fusie tussen MULO en Helmondia en alles wat daar mee samenhangt. Onderstaand nieuwsbrief nr. 2.

  1. Zaterdagvoetbal (update)

  De stuurgroep SV De Braak geeft een voorlopige toestemming om de organisatie ten behoeve van het senioren-zaterdagvoetbal op te starten in een pilot voor één jaar. In de loop van dat eerste jaar zal in overleg met het bestuur van SV De Braak worden bepaald of en zo ja in welke vorm vervolg gegeven kan worden aan de pilot. De stuurgroep heeft wel enkele uitgangspunten genoemd waarmee de werkgroep die hiermee aan de slag gaat rekening moet houden. Een van deze uitgangspunten is: Personen die nu al lid zijn van Helmondia of Mulo en zich aanmelden voor zaterdagvoetbal hebben voorrang op leden die over komen van andere verenigingen.

  2. Juridische fusie (update)

  De concept-statuten liggen ter goedkeuring bij de KNVB. Zo gauw de KNVB aangeeft dat ze met de statuten kan instemmen wordt dezelfde vraag ook aan de notaris voorgelegd. Als ook deze akkoord gaat met de statuten, wordt er een extra-algemene ledenvergadering (ALV) bij zowel Mulo als Helmondia uitgeschreven. Voorafgaand aan deze vergadering worden de statuten openbaar (via de site van beide verenigingen), zodat de leden van beide verenigingen hiervan kennis kunnen nemen. In de extra-ALV worden aan de leden twee vragen voorgelegd

  • Is men akkoord met het opheffen van de bestaande vereniging (Helmondia en MULO)?
  • Is men akkoord met de opgestelde statuten?
   Op het moment dat de leden van beide verenigingen akkoord zijn worden de statuten één maand bij de Kamer van Koophandel en de secretarissen ter inzage gelegd. Dit is om ook buitenstaanders in de gelegenheid te stellen om beroep aan te tekenen tegen de voorgenomen fusie. Als deze maand voorbij is en niemand heeft gereageerd wordt aan de notaris gevraagd de statuten (en het bijbehorende fusiedocument) definitief te tekenen. Vervolgens wordt een nieuwe en eerste ALV uitgeschreven voor de nieuwe vereniging SV De Braak. Tijdens deze vergadering hoopt de stuurgroep het bestuur van de nieuwe vereniging te presenteren. Uiteraard zullen deze bestuursleden ook weer door de leden van SV De Braak formeel gekozen moeten worden.

   3. SV De Braak 1

  Het is definitief dat SV De Braak 1 wordt ingedeeld in de klasse van het hoogst spelend fusie-elftal. Dit betekent dat als Helmondia zou promoveren. Het vaandelteam van SV De Braak in de tweede klasse van de KNVB wordt ingedeeld.

   4. Lidmaatschap

  Binnen de stuurgroep is besloten dat, met het oog op het aantal jaren dat men lid is van de vereniging, alle jaren dat men lid is geweest van Mulo, Helmondia of SV De Braak meetellen. Dus het kan voorkomen dat over een jaar een lid die 12 jaar lid is geweest van Mulo, daarna 27 jaar lid van Helmondia was en dan één jaar lid van SV De Braak, gehuldigd gaat worden voor zijn 40-jarig lidmaatschap. Deze jaren hoeven ook niet aaneengesloten  te zijn.

   5. Opleiden

  De afgelopen maand zijn we binnen de jeugdafdeling gestart met een interne opleiding voor trainers en leiders van onze onderbouw. De eerste 2 druk bezochte avonden zijn reeds geweest waarbij de aandacht lag bij de trainingen. De komende weken komen daar nog 2 avonden bij die gericht zijn op coaching en op de organisatie rondom een jeugdteam. Ook draait er al een tijdje een scheidsrechtersopleiding waaraan diverse clubscheidsrechters van onze vereniging aan meedoen. We proberen op allerlei gebieden ons kader naar een hoger niveau te tillen.

   6. Vrijwilligers

  SV De Braak is nog steeds op zoek naar vrijwilligers. Met name de jeugdafdeling is nog op zoek naar een groepsleider JO8, JO9 en JO10 en een groepsleider JO11, JO12 en JO13. Verder zijn we altijd op zoek naar trainers, leiders, grensrechters. Iedere helpende hand is er een: Zonder vrijwilligers geen voetbal voor onze kinderen!

   7. Clubfundactie PLUS Supermarkt

  Ondanks dat we als SV De Braak nog niet officieel bestaan, hebben we wel onder onze nieuwe naam meegedaan aan de Clubfundactie van de PLUS en niet zonder succes. Er werden heel veel zegeltjes ingevoerd namens onze vereniging en er werden heel veel Clubfund-fan artikelen besteld. Dit leverde onze vereniging een prachtig bedrag op van maar liefst: € 2.566,90. Iedereen bedankt voor het meesparen!

   8. Vragen

  Heeft u vragen of suggesties stuur ze naar stuurgroep@svdebraak.nl

 • NIEUWSBRIEF SV DE BRAAK NR. 1

  Middels deze nieuwsbrief willen wij alle leden van Helmondia en MULO op de hoogte brengen van de stand van zaken van de op handen zijnde fusie tussen MULO en Helmondia en alles wat daar mee samenhangt. Het is de bedoeling dat deze nieuwsbrief iedere maand wordt verstuurd om alle vorderingen zo veel mogelijk met onze leden te kunnen delen.

  1. De Fusie

  De fusie tussen de beide verenigingen Helmondia en MULO zal al een fusie worden waarbij in 2020 één nieuwe vereniging wordt opgericht en de huidige verenigingen worden opgeheven. Seizoen 2019/2020 is daarmee voor beide verenigingen het laatste seizoen.

  1. Stuurgroep Fusie

  Om de fusie van onze beide verenigingen zo goed mogelijk te laten verlopen is een stuurgroep samengesteld die er inmiddels al diverse vergaderingen op heeft zitten. De stuurgroep bestaat uit 6 personen:

  • Joop Slegers (voorzitter)
  • Henri van de Kerkhof (secretaris)
  • Harm van Stiphout
  • Arjen Vos
  • Marco Schriks
  • René Daniëls
  1. Werkgroepen

  Onder deze stuurgroep zijn de afgelopen maanden een groot aantal werkgroepen samengesteld. Hierbij is er voor gezorgd dat beide verenigingen voldoende vertegenwoordigd zijn. Enkele werkgroepen hebben al één of meerdere vergaderingen gehad, maar er zijn ook nog werkgroepen die nog in de opstartfase zitten. Onderstaand een opsomming van deze werkgroepen met een toelichting of een vermelding van de eventuele vorderingen.

  Juridische- en notariële zaken:

  Deze werkgroep is al maanden druk bezig. De concept statuten van de nieuwe vereniging zijn goedgekeurd door de notaris en zullen nu worden voorgelegd aan de KNVB. Ook is er inmiddels een concept fusiedocument opgesteld.

  Financiën

  De werkgroep financiën bestaat uit de penningmeesters van beiden verenigingen en een onafhankelijke accountant. Zij zijn reeds druk bezig met het opstellen van de begroting voor de nieuwe vereniging aan de hand van de beschikbare budgetten. 

  Voetbal Technische Zaken

  De werkgroep VTZ is samengesteld en al een aantal keren bij elkaar geweest.

  Jeugd

  De werkgroep jeugd is zoals bekend al sinds vorig seizoen actief met de samenwerking in de SJO en daarop wordt verder geborduurd.

  Sponsoring en Marketing

  De sponsoring van de jeugdafdeling (SJO) is vorig jaar vanuit de besturen van beide verenigingen al op orde gemaakt. De werkgroep die nu de sponsoring en marketing voor SV De Braak (verder) vorm moet gaan geven heeft inmiddels één verkennend gesprek gehad.

  Communicatie

  Deze werkgroep is nog niet samengesteld. Vanwege het belang van dit onderwerp is afgesproken dat dit vooralsnog vanuit de stuurgroep zelf wordt opgepakt met medewerking van Jean Pierre van de Laar.

  Tijdelijke accommodatie (inrichting)

  Deze werkgroep gaat in januari van start om de ombouw van de Helmondia kantine naar SV De Braak kantine in goede banen te leiden. De MULO kantine gaat immers einde van dit seizoen tegen de grond.  Kartrekkers voor deze werkgroep zijn R. van Tilburg namens Helmondia en Eric van Duppen namens Mulo.

  Kantine

  Arjen Vos (MULO) en R. van Tilburg (Helmondia) zijn de randvoorwaarde voor de nieuwe kantine van SV De Braak aan het opstellen.

  Senioren

  Deze werkgroep is reeds samengesteld en zijn al meerdere keren bij elkaar geweest.

  (feest)Activiteiten

  Deze werkgroep is nog niet samengesteld.

  Ledenadministratie

  Deze werkgroep is samengesteld maar nog niet bij elkaar geweest omdat er o.a. ook vanuit de KNVB en Sportlink nog zaken moeten worden verduidelijkt.

  Social Media/Website

  Deze werkzaamheden worden in onderling overleg uitgevoerd door René Daniëls (Helmondia) en Jean Pierre van de Laar (MULO).

  Normen, waarden en vrijwilligersbeleid

  Deze werkgroep is nog niet bij elkaar geweest

  1. KNVB

  Tijdens de eerste stuurgroep vergadering van 2020 zal er een delegatie van de KNVB aanwezig zijn om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden die er de afgelopen tijd zijn gerezen. De stuurgroep heeft een serie vragen geformuleerd die aan de orde zullen komen, maar ook de opgemaakte concept statuten en -fusievoorstel zullen ter tafel komen. Aan de hand van alle antwoorden zullen de concepten mogelijk nog worden aangepast en vervolgens ter goedkeuring worden ingediend bij de KNVB. Op het moment dat de genoemde concepten door zowel de notaris als de KNVB zijn goedgekeurd, worden deze stukken in een speciale algemene ledenvergadering bij zowel Helmondia als MULO aan de leden voorgelegd. Pas als ook een ruime meerderheid van de leden achter de stukken staat, kunnen deze door zowel de KNVB als de notaris formeel worden vastgesteld.

  1. Zaterdagvoetbal

  Tijdens het vorige seizoen zijn een aantal MULO-leden met het idee gekomen om een senioren-zaterdag-afdeling op te gaan starten. Deze groep heeft inmiddels aangegeven hoe zij een en ander willen gaan uitvoeren. De stuurgroep heeft hier echter nog geen besluit over genomen, maar het seniorenvoetbal op zaterdag is inmiddels wel onderwerp van gesprek geweest. De werkgroep VTZ is uitgenodigd voor een van de komende stuurgroepvergaderingen in januari om o.a. dit onderwerp nader te bespreken.

  1. Kantine SV De Braak

  Aan het eind van dit seizoen zal de MULO kantine tegen de grond gaan en wordt de Helmondia kantine omgebouwd naar de SV De Braak kantine. Op dit moment worden de randvoorwaarden ingevuld met betrekking tot o.a. de openingstijden en bezetting. In januari 2020 zullen hierover (vervolg)gesprekken worden gevoerd met het huidig personeel van de kantines van de beide verenigingen.

  1. Logistiek sportpark de Braak

  Zoals iedereen heeft kunnen zien zijn de bouwwerkzaamheden van de school inmiddels begonnen en zullen deze werkzaamheden in 2020 alleen maar worden geïntensiveerd. Dit betekent dat de weg van de parkeerplaats Con Brio naar de MULO locatie veel gebruikt gaat worden voor bouwverkeer. Het zou daarom een goed idee zijn om zoveel mogelijk de toegangsweg via Helmond Sport/Bakelsedijk te gaan gebruiken vanaf 2020 dan kunnen we alvast wennen aan de situatie vanaf seizoen 2020/2021.

  1. Vragen

  Heeft u vragen of suggesties stuur ze naar stuurgroep@svdebraak.nl