• NIEUWSBRIEF SV DE BRAAK NR. 3

  Middels deze nieuwsbrief willen wij alle leden van Helmondia en MULO op de hoogte houden van de stand van zaken van de op handen zijnde fusie tussen MULO en Helmondia en alles wat daar mee samenhangt. Onderstaand nieuwsbrief nr. 3.

  1.   Fusie en Corona (update)

  Ook de procedure rond de fusie wordt getroffen door alle maatregelen die zijn genomen om de gevolgen van het Corona-virus te beperken. Om te fuseren heeft de KNVB een procedure opgesteld die strikt gevolgd moet worden. Tot nu toe lag de stuurgroep prima op koers. De nieuwe statuten zijn inmiddels door zowel door de KNVB als de notaris goedgekeurd. Deze zijn echter nog niet bij de notaris gepasseerd, want daarvoor is ook de goedkeuring van de leden noodzakelijk. Ook moeten de leden het fusievoorstel formeel goedkeuren.

  De huidige statuten van Mulo schrijven voor dat voor een goedkeuring van de ontbinding van de voetbalvereniging MULO minimaal 2/3-de van het aantal Mulo-leden aanwezig moet zijn op een extra ALV en dat tenminste 2/3-de van het aantal uitgebrachte stemmen het eens moet zijn met de ontbinding van de voetbalvereniging.

  In de statuten van Helmondia ligt het verplicht aantal aanwezige leden op een extra ALV op 3/4-de van het aantal stemgerechtigde leden. Een besluit tot ontbinding moet vervolgens ook door ten minste 2/3-de van het aantal uitgebrachte stemmen worden ondersteund.

  Indien het verplicht aantal aanwezige leden niet gehaald wordt mag er direct een tweede extra ALV worden uitgeschreven. Aan die tweede ALV worden geen eisen meer gesteld met betrekking tot het noodzakelijk aanwezig aantal leden. De leden die op dat moment aanwezig zijn mogen over de ontbinding van de vereniging stemmen en deze stemming is rechtsgeldig.

  Om een goedkeuring van de KNVB te krijgen voor de fusie, moet de in de extra-ALV verkregen toestemming van de leden vóór 1 mei bij de KNVB worden aangeleverd.

  De stuurgroep had gepland om eerst een informatiebijeenkomst te houden voor de leden. Tijdens deze bijeenkomst zouden de nieuwe statuten en het fusiedocument worden toegelicht. Vervolgens zou er een extra Algemene Leden Vergadering (ALV) georganiseerd worden voor zowel de leden van Helmondia als Mulo. In eerste instantie was deze gepland in de maand april. Echter, de eerste maatregelen die door de regering in het kader van de bestrijding van het corona-virus werden getroffen, maakte deze planning onmogelijk. Toen de KNVB ons om die reden uitstel gaf tot 1 juni, werden de informatiebijeenkomst en ALV verschoven naar de maand mei. Na de toespraak van premier Mark Rutte op 31 maart jl. is duidelijk geworden dat de sportparken zo goed als zeker tot 1 juni gesloten moeten blijven. Hierdoor is het organiseren van een ALV in de maand mei ook niet mogelijk. Op het moment van het schrijven van deze nieuwsbrief is nog niet duidelijk op welke wijze we het juridisch/notarieel proces van de fusie kunnen voortzetten. Op 1 april heeft de stuurgroep hierover met de KNVB een positief overleg gehad. De KNVB begrijpt de problematiek en doet er momenteel alles om een manier te bedenken die een oplossing voor deze situatie biedt. Wordt vervolgd dus…

  De stuurgroep vindt het belangrijk dat de leden in een zo vroeg mogelijk stadium kunnen meepraten over de voorgenomen fusie. Daarom wordt als bijlage bij deze Nieuwsbrief zowel de concept-statuten van SV De Braak als het onderliggende concept Fusievoorstel meegestuurd. De stuurgroep nodigt alle leden uit om deze documenten te lezen en vragen/opmerkingen hierover per e-mail te sturen naar stuurgroep@svdebraak.nl

  2.   Fusie en de gemeente Helmond

  Iedereen heeft in de krant kunnen lezen dat het bestuur van Helmond Sport in de problemen is gekomen omdat de voorzitter en secretaris zijn opgestapt. De accommodatie die voor Helmond Sport was ingepland binnen de Multifunctionele Sportcampus De Braak lag hieraan ten grondslag. Voor de op handen zijn fusie tussen Helmondia en Mulo heeft deze problematiek tot nu toe geen gevolgen gehad. De besturen van Mulo en Helmondia zijn nog steeds in goed gesprek met de gemeente Helmond. De gemeente Helmond is gestart met de voorbereiding van de plaatsing van voldoende noodkleedlokalen en materiaalhokken rond de huidige accommodatie van Helmondia. Ook worden er op dit moment afspraken gemaakt over de afwerking van het erfpachtrecht dat Mulo heeft en het opstalrecht van Helmondia. Ook de fusiekosten worden op verzoek van de gemeente Helmond in beeld gebracht. Teneinde alle financiële zaken rond de fusie met de gemeente Helmond goed af te werken heeft de stuurgroep ondersteuning ingehuurd van een vastgoedadvocaat die (ook) gespecialiseerd is in fusierecht.

  3.   Verhuizing

  Ter voorbereiding op de verhuizing van Mulo naar de (uitgebreide) accommodatie van Helmondia (dit wordt vanaf de volgende competitie de tijdelijke thuisbasis van SV De Braak) zijn er inmiddels twee werkgroepen actief geworden. Het gaat hierbij om de werkgroep verhuizing. Zij brengen op dit moment in beeld wat van de huidige accommodaties van Mulo en Helmondia bruikbaar is voor de accommodatie van
  SV De Braak en welke materialen nu niet nodig zijn maar bewaard moeten blijven of juist niet. Daarnaast maken zij een planning van de verhuizing en van de werkzaamheden die daarvoor moeten worden uitgevoerd. Uiteraard zijn de gevolgen van het Corona-virus ook voor deze werkgroep funest. De werkzaamheden liggen op dit moment noodgedwongen zo goed als stil.

  4.   Kantine

  Ook de werkgroep Kantine is van start gegaan. Allereerst zijn de personen bij elkaar gebracht die vanaf de komende competitie de kantine gaan bemannen. Vervolgens is met hen ook gesproken over een planning die actueel wordt op het moment dat de fusie van start is gegaan. De eerste tekenen over een mooie onderlinge samenwerking zijn erg positief. Vanaf het eerste gesprek was de onderlinge sfeer direct goed, dus dat biedt veel vertrouwen voor een gezellige kantine in de toekomst.

  5.   Zaterdagvoetbal (update)

  In de vorige Nieuwsbrief is aangegeven dat SV De Braak volgende competitie ook start met één team dat gaat deelnemen aan het senioren-zaterdagvoetbal. In dat artikel werd gesteld dat leden van Helmondia en Mulo die zich voor zaterdagvoetbal aanmelden voorrang hebben op leden die overkomen van andere verenigingen. Deze tekst was niet compleet. Het team wordt als eerste team ingedeeld en speelt daarom als een prestatiegericht elftal. Voor leden die op een lager niveau recreatief op een zaterdag willen voetballen biedt SV De Braak het komend jaar nog geen mogelijkheid. Misschien gaat dit in de toekomst nog wel gebeuren.

  6.   Tenslotte

  Het is al enige keren in deze nieuwsbrief naar voren gekomen; het Corona-virus. De gevolgen van dit virus zijn op dit moment ook voelbaar bij de leden van zowel Mulo als Helmondia. Er mag/kan deze competitie immers niet gevoetbald worden en ook beide sportparken (dus velden èn kantines) zijn op last van de overheid gesloten. De besturen van Helmondia en Mulo hebben volledig begrip voor deze maatregelen, maar beseffen ook dat ze door deze maatregelen hun leden niet kunnen bieden waar ze als lid recht op hebben. De besturen vragen daarvoor begrip aan hun leden.

  7.   Vragen

  Heeft u vragen of suggesties stuur ze naar stuurgroep@svdebraak.nl

 • Nieuwsbrief SV De Braak 2

  Middels deze nieuwsbrief willen wij alle leden van Helmondia en MULO op de hoogte houden van de stand van zaken van de op handen zijnde fusie tussen MULO en Helmondia en alles wat daar mee samenhangt. Onderstaand nieuwsbrief nr. 2.

  1. Zaterdagvoetbal (update)

  De stuurgroep SV De Braak geeft een voorlopige toestemming om de organisatie ten behoeve van het senioren-zaterdagvoetbal op te starten in een pilot voor één jaar. In de loop van dat eerste jaar zal in overleg met het bestuur van SV De Braak worden bepaald of en zo ja in welke vorm vervolg gegeven kan worden aan de pilot. De stuurgroep heeft wel enkele uitgangspunten genoemd waarmee de werkgroep die hiermee aan de slag gaat rekening moet houden. Een van deze uitgangspunten is: Personen die nu al lid zijn van Helmondia of Mulo en zich aanmelden voor zaterdagvoetbal hebben voorrang op leden die over komen van andere verenigingen.

  2. Juridische fusie (update)

  De concept-statuten liggen ter goedkeuring bij de KNVB. Zo gauw de KNVB aangeeft dat ze met de statuten kan instemmen wordt dezelfde vraag ook aan de notaris voorgelegd. Als ook deze akkoord gaat met de statuten, wordt er een extra-algemene ledenvergadering (ALV) bij zowel Mulo als Helmondia uitgeschreven. Voorafgaand aan deze vergadering worden de statuten openbaar (via de site van beide verenigingen), zodat de leden van beide verenigingen hiervan kennis kunnen nemen. In de extra-ALV worden aan de leden twee vragen voorgelegd

  • Is men akkoord met het opheffen van de bestaande vereniging (Helmondia en MULO)?
  • Is men akkoord met de opgestelde statuten?
   Op het moment dat de leden van beide verenigingen akkoord zijn worden de statuten één maand bij de Kamer van Koophandel en de secretarissen ter inzage gelegd. Dit is om ook buitenstaanders in de gelegenheid te stellen om beroep aan te tekenen tegen de voorgenomen fusie. Als deze maand voorbij is en niemand heeft gereageerd wordt aan de notaris gevraagd de statuten (en het bijbehorende fusiedocument) definitief te tekenen. Vervolgens wordt een nieuwe en eerste ALV uitgeschreven voor de nieuwe vereniging SV De Braak. Tijdens deze vergadering hoopt de stuurgroep het bestuur van de nieuwe vereniging te presenteren. Uiteraard zullen deze bestuursleden ook weer door de leden van SV De Braak formeel gekozen moeten worden.

   3. SV De Braak 1

  Het is definitief dat SV De Braak 1 wordt ingedeeld in de klasse van het hoogst spelend fusie-elftal. Dit betekent dat als Helmondia zou promoveren. Het vaandelteam van SV De Braak in de tweede klasse van de KNVB wordt ingedeeld.

   4. Lidmaatschap

  Binnen de stuurgroep is besloten dat, met het oog op het aantal jaren dat men lid is van de vereniging, alle jaren dat men lid is geweest van Mulo, Helmondia of SV De Braak meetellen. Dus het kan voorkomen dat over een jaar een lid die 12 jaar lid is geweest van Mulo, daarna 27 jaar lid van Helmondia was en dan één jaar lid van SV De Braak, gehuldigd gaat worden voor zijn 40-jarig lidmaatschap. Deze jaren hoeven ook niet aaneengesloten  te zijn.

   5. Opleiden

  De afgelopen maand zijn we binnen de jeugdafdeling gestart met een interne opleiding voor trainers en leiders van onze onderbouw. De eerste 2 druk bezochte avonden zijn reeds geweest waarbij de aandacht lag bij de trainingen. De komende weken komen daar nog 2 avonden bij die gericht zijn op coaching en op de organisatie rondom een jeugdteam. Ook draait er al een tijdje een scheidsrechtersopleiding waaraan diverse clubscheidsrechters van onze vereniging aan meedoen. We proberen op allerlei gebieden ons kader naar een hoger niveau te tillen.

   6. Vrijwilligers

  SV De Braak is nog steeds op zoek naar vrijwilligers. Met name de jeugdafdeling is nog op zoek naar een groepsleider JO8, JO9 en JO10 en een groepsleider JO11, JO12 en JO13. Verder zijn we altijd op zoek naar trainers, leiders, grensrechters. Iedere helpende hand is er een: Zonder vrijwilligers geen voetbal voor onze kinderen!

   7. Clubfundactie PLUS Supermarkt

  Ondanks dat we als SV De Braak nog niet officieel bestaan, hebben we wel onder onze nieuwe naam meegedaan aan de Clubfundactie van de PLUS en niet zonder succes. Er werden heel veel zegeltjes ingevoerd namens onze vereniging en er werden heel veel Clubfund-fan artikelen besteld. Dit leverde onze vereniging een prachtig bedrag op van maar liefst: € 2.566,90. Iedereen bedankt voor het meesparen!

   8. Vragen

  Heeft u vragen of suggesties stuur ze naar stuurgroep@svdebraak.nl

 • NIEUWSBRIEF SV DE BRAAK NR. 1

  Middels deze nieuwsbrief willen wij alle leden van Helmondia en MULO op de hoogte brengen van de stand van zaken van de op handen zijnde fusie tussen MULO en Helmondia en alles wat daar mee samenhangt. Het is de bedoeling dat deze nieuwsbrief iedere maand wordt verstuurd om alle vorderingen zo veel mogelijk met onze leden te kunnen delen.

  1. De Fusie

  De fusie tussen de beide verenigingen Helmondia en MULO zal al een fusie worden waarbij in 2020 één nieuwe vereniging wordt opgericht en de huidige verenigingen worden opgeheven. Seizoen 2019/2020 is daarmee voor beide verenigingen het laatste seizoen.

  1. Stuurgroep Fusie

  Om de fusie van onze beide verenigingen zo goed mogelijk te laten verlopen is een stuurgroep samengesteld die er inmiddels al diverse vergaderingen op heeft zitten. De stuurgroep bestaat uit 6 personen:

  • Joop Slegers (voorzitter)
  • Henri van de Kerkhof (secretaris)
  • Harm van Stiphout
  • Arjen Vos
  • Marco Schriks
  • René Daniëls
  1. Werkgroepen

  Onder deze stuurgroep zijn de afgelopen maanden een groot aantal werkgroepen samengesteld. Hierbij is er voor gezorgd dat beide verenigingen voldoende vertegenwoordigd zijn. Enkele werkgroepen hebben al één of meerdere vergaderingen gehad, maar er zijn ook nog werkgroepen die nog in de opstartfase zitten. Onderstaand een opsomming van deze werkgroepen met een toelichting of een vermelding van de eventuele vorderingen.

  Juridische- en notariële zaken:

  Deze werkgroep is al maanden druk bezig. De concept statuten van de nieuwe vereniging zijn goedgekeurd door de notaris en zullen nu worden voorgelegd aan de KNVB. Ook is er inmiddels een concept fusiedocument opgesteld.

  Financiën

  De werkgroep financiën bestaat uit de penningmeesters van beiden verenigingen en een onafhankelijke accountant. Zij zijn reeds druk bezig met het opstellen van de begroting voor de nieuwe vereniging aan de hand van de beschikbare budgetten. 

  Voetbal Technische Zaken

  De werkgroep VTZ is samengesteld en al een aantal keren bij elkaar geweest.

  Jeugd

  De werkgroep jeugd is zoals bekend al sinds vorig seizoen actief met de samenwerking in de SJO en daarop wordt verder geborduurd.

  Sponsoring en Marketing

  De sponsoring van de jeugdafdeling (SJO) is vorig jaar vanuit de besturen van beide verenigingen al op orde gemaakt. De werkgroep die nu de sponsoring en marketing voor SV De Braak (verder) vorm moet gaan geven heeft inmiddels één verkennend gesprek gehad.

  Communicatie

  Deze werkgroep is nog niet samengesteld. Vanwege het belang van dit onderwerp is afgesproken dat dit vooralsnog vanuit de stuurgroep zelf wordt opgepakt met medewerking van Jean Pierre van de Laar.

  Tijdelijke accommodatie (inrichting)

  Deze werkgroep gaat in januari van start om de ombouw van de Helmondia kantine naar SV De Braak kantine in goede banen te leiden. De MULO kantine gaat immers einde van dit seizoen tegen de grond.  Kartrekkers voor deze werkgroep zijn R. van Tilburg namens Helmondia en Eric van Duppen namens Mulo.

  Kantine

  Arjen Vos (MULO) en R. van Tilburg (Helmondia) zijn de randvoorwaarde voor de nieuwe kantine van SV De Braak aan het opstellen.

  Senioren

  Deze werkgroep is reeds samengesteld en zijn al meerdere keren bij elkaar geweest.

  (feest)Activiteiten

  Deze werkgroep is nog niet samengesteld.

  Ledenadministratie

  Deze werkgroep is samengesteld maar nog niet bij elkaar geweest omdat er o.a. ook vanuit de KNVB en Sportlink nog zaken moeten worden verduidelijkt.

  Social Media/Website

  Deze werkzaamheden worden in onderling overleg uitgevoerd door René Daniëls (Helmondia) en Jean Pierre van de Laar (MULO).

  Normen, waarden en vrijwilligersbeleid

  Deze werkgroep is nog niet bij elkaar geweest

  1. KNVB

  Tijdens de eerste stuurgroep vergadering van 2020 zal er een delegatie van de KNVB aanwezig zijn om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden die er de afgelopen tijd zijn gerezen. De stuurgroep heeft een serie vragen geformuleerd die aan de orde zullen komen, maar ook de opgemaakte concept statuten en -fusievoorstel zullen ter tafel komen. Aan de hand van alle antwoorden zullen de concepten mogelijk nog worden aangepast en vervolgens ter goedkeuring worden ingediend bij de KNVB. Op het moment dat de genoemde concepten door zowel de notaris als de KNVB zijn goedgekeurd, worden deze stukken in een speciale algemene ledenvergadering bij zowel Helmondia als MULO aan de leden voorgelegd. Pas als ook een ruime meerderheid van de leden achter de stukken staat, kunnen deze door zowel de KNVB als de notaris formeel worden vastgesteld.

  1. Zaterdagvoetbal

  Tijdens het vorige seizoen zijn een aantal MULO-leden met het idee gekomen om een senioren-zaterdag-afdeling op te gaan starten. Deze groep heeft inmiddels aangegeven hoe zij een en ander willen gaan uitvoeren. De stuurgroep heeft hier echter nog geen besluit over genomen, maar het seniorenvoetbal op zaterdag is inmiddels wel onderwerp van gesprek geweest. De werkgroep VTZ is uitgenodigd voor een van de komende stuurgroepvergaderingen in januari om o.a. dit onderwerp nader te bespreken.

  1. Kantine SV De Braak

  Aan het eind van dit seizoen zal de MULO kantine tegen de grond gaan en wordt de Helmondia kantine omgebouwd naar de SV De Braak kantine. Op dit moment worden de randvoorwaarden ingevuld met betrekking tot o.a. de openingstijden en bezetting. In januari 2020 zullen hierover (vervolg)gesprekken worden gevoerd met het huidig personeel van de kantines van de beide verenigingen.

  1. Logistiek sportpark de Braak

  Zoals iedereen heeft kunnen zien zijn de bouwwerkzaamheden van de school inmiddels begonnen en zullen deze werkzaamheden in 2020 alleen maar worden geïntensiveerd. Dit betekent dat de weg van de parkeerplaats Con Brio naar de MULO locatie veel gebruikt gaat worden voor bouwverkeer. Het zou daarom een goed idee zijn om zoveel mogelijk de toegangsweg via Helmond Sport/Bakelsedijk te gaan gebruiken vanaf 2020 dan kunnen we alvast wennen aan de situatie vanaf seizoen 2020/2021.

  1. Vragen

  Heeft u vragen of suggesties stuur ze naar stuurgroep@svdebraak.nl