• Normen en Waarden

  In dit statuut „Waarden en Normen MULO‟ worden de wenselijke waarden en normen van de vereniging formeel omschreven en nader uitgewerkt in te hanteren gedragsregels van het gedragsconvenant.

  INLEIDING

  MULO is een baanbrekende voetbalvereniging in Helmond. De club neemt al jaren een belangrijke plaats in de Helmondse samenleving in. De belangrijkste doelstelling is om voetbal als een gezonde en gezellige sport aan te bieden aan alle lagen van de bevolking in Helmond en als afgeleide daarvan een goed doorstromingsbeleid naar de seniorenteams van MULO te borgen.

  Het bewerkstelligen van een uitstekende sfeer binnen de voetbalvereniging is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuur, trainers, leiders, spelers, supporters en ouders. MULO kan en zal nooit de rol van de ouder(s) kunnen of willen overnemen. MULO kan wel de randvoorwaarden scheppen waarbinnen alle betrokkenen optimaal in de club kunnen functioneren, met als resultaat dat iedereen met plezier kan presteren.

  Als bestuur zijn we ons bewust van de veranderende waarden en normen in de maatschappij, maar willen we dat niet als een onbeïnvloedbaar gegeven accepteren. Bestuurlijke verantwoordelijkheid brengt met zich mee dat we binnen MULO de gewenste manier van omgaan met elkaar nader vaststellen, elkaar hierover informeren, er afspraken over maken, en in het geval dat deze afspraken niet worden nagekomen; sanctioneren.

  Het opleggen en uitvoeren van sancties is, wat het bestuur betreft, een laatste middel. Als bestuur staan wij voor een club waarin sportiviteit en respect gebaseerd zijn op een open, directe en eerlijke communicatie.

  Als belanghebbende binnen MULO biedt het bestuur u dit beleid inzake onze waarden en

  normen hierbij aan. Samen met alle spelers, ouders, trainers en leiders willen wij ons inzetten voor een te gekke voetbalvereniging, waar iedereen zich thuis voelt, waar we elkaar met respect bejegenen en bezig zijn om de club vooruit te brengen.

  Wij rekenen op eenieders begrip en steun.

  Namens het MULO-bestuur,

  De Voorzitter

   

  MULO, EEN OPEN CLUB

  Het valt niet meer te ontkennen dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Ook onze vereniging wordt hiermee geconfronteerd. Om te voorkomen dat een enkeling het plezier voor het voetbal verpest, heeft het bestuur van mulo besloten tot een actieve aanpak van ongewenst gedrag. 

  MULO wil ieder lid de mogelijkheid bieden optimaal te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht ieders voetbalcapaciteiten en achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden door de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club.

  MULO heeft vijf basiswaarden geformuleerd die de pijlers vormen waarop de vereniging functioneert en die een belangrijke richtlijn vormen voor ons dagelijkse denken en doen.

  Die basiswaarden zijn:

  PLEZIER

  RESPECT

  EERLIJKHEID

  BETROKKENHEID

  SPORTIVITEIT

  Deze waarden gelden voor alle direct of indirect betrokkenen van MULO. Dus voor alle leden, leiders/trainers, bestuursleden, ouders/verzorgers, vrijwilligers, toeschouwers etc.

  WAT VERSTAAN WE ONDER WAARDEN, NORMEN EN FAIR PLAY?

  • Waarde: een principe dat mensen belangrijk vinden om na te streven; het geldt als een richtlijn voor het handelen.
  • Norm: een gedragsregel waar men zich aan dient te houden in de omgang met anderen; ook wel genoemd een concretisering van de waarde.
  • Fair Play: eerlijk spelen (je speelt volgens de gemaakte afspraken, om de sport die je beoefent voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden).

  WAARDERING

  Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor hun club. Van bestuurslid tot jeugdleider en van kantinemedewerker tot commissielid. Hét fundament van iedere sportvereniging. Ze doen dat veelal met een hartverwarmende inzet. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een steekje vallen. Het blijft mensenwerk!

  WAAR DRAAIT HET OM?

  Ieder weekend worden er vele wedstrijden gespeeld. Veel zaken gaan daarbij– vooral dankzij de goede inzet van de voetballers en andere betrokkenen – naar behoren. Sport wordt daar beoefend zoals het spel bedoeld is.

  Soms gebeuren er op en rondom de voetbalvelden ook zaken als pesten, discriminatie, racisme, (seksuele) intimidatie en zinloos geweld. “De voetballerij is een afspiegeling van de maatschappij” mag dan niet de dooddoener zijn waarmee „begrip‟ wordt voor deze ontwikkelingen wordt gevraagd. Integendeel!

  Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt) in een vereniging; iedereen moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport.

  Dit houdt in dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, daarbij luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop je binnen de club met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. Deze afspraken zijn voor zover het onze leden betreft vastgelegd in dit Gedragsconvenant, waarin we de waarden en normen voor ons handelen hebben vastgelegd en met elkaar afspreken deze te zullen nakomen. En zo nodig er elkaar op aanspreken. De hieronder genoemde gedragsregels vallen onder het centrale motto: “Spreek elkaar aan op ontoelaatbaar gedrag en bij overtreding van deze gedragsregels.”

  DE VOLGENDE 10 GEDRAGSREGELS ZIJN DAARBIJ VAN OEPASSING:

  1.   Respect voor anderen is essentieel. Het gebruik van onbehoorlijk taalgebruik is onacceptabel. Geweld (verbaal en fysiek), beledigingen en molestatie aan het adres van derden zijn uiteraard verboden. Pesterij en discriminatie worden evenmin geaccepteerd.

  2.   MULO toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs en (assistent-) scheidsrechters. Bij uitwedstrijden toont MULO zich een goede gast.

  3.   Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door haar/hem aangerichte schade.

  4.   Het nuttigen van alcoholische dranken op het sportcomplex is - buiten de kantine en het terras – (dus ook in de kleedkamers), verboden. Het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden is eveneens verboden. Vastgestelde rookverboden dienen nageleefd te worden en ook het gebruik van drugs op het complex is verboden.

  5.   Een verenigingslid dient zich te onthouden van ongewenste (seksuele-) intimidaties tegenover andere leden, vrijwilligers, functionarissen en gasten.

  6.   Een verenigingslid dient een medelid aan te spreken op diens ontoelaatbaar gedrag in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.

  7.   Een verenigingslid dat een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert, dient dit te melden bij de door de club voor dit doel aangestelde „Commissie waarden en normen‟ of bij het bestuur.

  8.   Een verenigingslid leeft de KNVB-regels en -sancties na en is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid zal, indien men zich heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden opgelegde verplichtingen als vermeld in de statuten, zich dienen te verantwoorden voor het bestuur.

  9.   Onderlinge communicatie geschiedt op basis van open- en eerlijkheid. Leden communiceren met elkaar in plaats van over elkaar!

  10. Een verenigingslid respecteert de binnen de vereniging bestaande gezagsverhoudingen (hiërarchische- en/of functionele aansturing door functionarissen, vrijwilligers, commissieleden en bestuurders), zowel binnen als buiten het veld. Een verenigingslid hanteert goede omgangsvormen en draagt deze uit, waardoor hij/zij zich een waardig ambassadeur voor de vereniging toont.

  DE GEDRAGSCODES 

  De gedragscodes vormen een nadere uitwerking van de gedragsregels.

  Gedragscodes gelden in meer of in mindere mate voor bepaalde doelgroepen. Immers, voor ouders gelden andere codes dan voor jeugdleden. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden, waar ze ook op aangesproken kunnen worden. Wij onderscheiden specifieke gedragscodes voor de verschillende doelgroepen:

  • De (jeugd-)spelers
  • De (jeugd-)leiders
  • De ouders / verzorgers
  • De bestuurders
  • De scheidsrechters / wedstrijdleiders
  • De toeschouwers

  De (jeugd-)spelers

  • Speel met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
  • Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.
  • Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk binnen jouw eigen mogelijkheden.
  • Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter.
  • Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden. Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
  • Geef het andere team voor de wedstrijd een hand
  • Bedank scheids- en grensrechters na afloop voor de leiding.
  • Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.
  • Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn. Spreek je medespelers gerust aan op onsportief of onplezierig gedrag.
  • Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken.
  • Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend!
  • Houd je aan de afspraken die aan het begin van het voetbalseizoen worden gemaakt met betrekking tot trainen, wedstrijden, tijden, afmeldingen, douchen etc.; de leiders zijn, indien noodzakelijk, bevoegd om passende maatregelen te nemen.
  • Communiceer open en eerlijk met elkaar, niet over elkaar.
  • Laat kleedkamers schoon achter en ga zorgvuldig om met materialen, voetbalkleding en verenigings- en/of andermans eigendommen.
  • Draag tijdens wedstrijden het officiële clubtenue.
  • Blijf elkaar positief coachen en corrigeren.

  De (jeugd-)leiders

  • Wees redelijk in uw eisen t.a.v. tijd, energie en enthousiasme van spelers.
  • Bedenk dat spelers ook andere interesses kunnen hebben.
  • U hebt een voorbeeldfunctie voor onze spelers; handel als zodanig.
  • Leer uw spelers dat spelregels afspraken zijn die voor iedereen gelden.
  • Gun alle spelers bij benadering dezelfde speeltijd.
  • Bedenk dat spelers voor hun plezier spelen en ook iets willen leren.
  • Ben zelf altijd op tijd voor trainingen en wedstrijden en zorg voor een goede voorbereiding.
  • Gebruik passend taalgebruik en maak spelers niet belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd.
  • Winnen én verliezen zijn een onderdeel van het spel.
  • Zorg voor deugdelijk materiaal en veilige omstandigheden.
  • Ontwikkel respect voor medespelers, tegenstanders en scheidsrechter.
  • Blijf op de hoogte van de beginselen van goede en bij spelers passende training.
  • U neemt deel aan vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de club worden georganiseerd waarbij uw aanwezigheid gewenst is.
  • Neem een stimulerende en uitdagende rol aan, u bent ambassadeur van de vereniging; gedraag u daar naar.
  • Kijk verder dan alleen het eigen elftal of uw afdeling.
  • Leer spelers omgaan met teleurstellingen en corrigeer bij overtreding van de gedragsregels

  De ouders / verzorgers

  • Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport.
  • Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
  • Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen en dat afspraken worden nagekomen met betrekking tot trainen, verzamelen, afmelden en het voetbalspel.
  • Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd.
  • Steun een kind en geef het geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
  • Moedig uw team aan, bemoei u niet met de coaching en teambegeleiding.
  • Val een beslissing van de scheidsrechter/wedstrijdleider niet af en trek nooit de integriteit van deze personen in twijfel.
  • Ondersteun alle pogingen om verbaal- en fysiek geweld tijdens sportactiviteiten te voorkomen.
  • Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun vrije tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.
  • Maak problemen bespreekbaar met de leiders, coördinator of met het bestuur.
  • Toon betrokkenheid bij de club en vraag u af op welke wijze u zich kunt inzetten voor MULO.

  De bestuurders

  • Voer beleid dat gericht is op sportiviteit/fair play binnen uw vereniging en houd toezicht op een correcte en consequente naleving door betrokkenen. Evalueer het beleid periodiek en stuur waar nodig bij.
  • Stel kaderleden in de gelegenheid om zich verder te ontwikkelen op het gebied van coaching, wedstrijdbegeleiding, wedstrijdleiding etc.
  • Zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors, deelnemers, vrijwilligers, etc. zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair play in sport en spel.

  De scheidsrechters / wedstrijdleiders

  • Pas de regels toe volgens de KNVB richtlijnen en beoordeel ze op niveau en kwaliteit van de wedstrijd.
  • Zorg ervoor dat het plezier in het spel niet verloren gaat door veel en/of onnodig in te grijpen.
  • Geen woorden maar daden. Uw eigen gedrag dient te allen tijde sportief te zijn.
  • Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.
  • Beoordeel opzettelijk, goed getimed "foul play" als onsportief.
  • Meld (wan-)toestanden altijd bij het bestuur en/of KNVB.

  De toeschouwers

  • Bedenk dat de spelers voor eigen plezier deelnemen aan georganiseerde sportbeoefening.
  • De spelers doen dit niet voor uw vermaak, noch zijn de spelers (mini-)prof-sporters.
  • Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grof, beledigend en/of andersoortig incorrect taalgebruik aan het adres van spelers, trainers, leiders, scheidsrechters, supporters van de tegenpartij etc.
  • Toon enthousiasme over goed spel van zowel uw eigen team als het gastteam.
  • Toon respect voor de tegenpartij. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
  • Maak sporters nooit belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd.
  • Veroordeel elk gebruik van (verbaal) geweld.
  • Respecteer en accepteer beslissingen van scheidsrechters / wedstrijdleiders.
  • Wees altijd sportief. Goed voorbeeld doet goed volgen.

   

  Specifieke afspraken voor (jeugd-)spelers: 

  1.   Hou je aan de door de leiders aangegeven tijden van verzamelen en vertrek.

  2.   Bij verhindering voor een wedstrijd of training is men verplicht zich tijdig af te melden bij de leider.

  3.   Bij wangedrag zijn de begeleiders bevoegd passende maatregelen te treffen.

  4.   Zorg dat je voor een training minimaal vijf minuten voor aanvang op het trainingsveld aanwezig bent.

  5.   Alleen met toestemming van de trainer wordt het veld verlaten.

  6.   Op de training dient men sportkleding te dragen.

  7.   De spelers zijn verplicht scheenbeschermers te dragen; het dragen van sieraden is verboden.

  8.   Na trainingen en wedstrijden is douchen verplicht.

  9.   Het gedrag in de kleedkamer is te allen tijden fatsoenlijk en gedisciplineerd.

  10. We blijven altijd van andermans eigendommen af.

  11. Het gehele team zorgt dat de kleedkamer schoon achter gelaten wordt; de leiders letten hier op.

  12. Roken in de accommodatie is ten strengste verboden.

  13. Voetbalschoenen worden buiten schoon gemaakt en niet tegen de muren of onder de douche.

  14. De aanvoerder bedankt de scheidsrechter, de grensrechter en de aanvoerder van de tegenpartij.

  15. Je bent zuinig op spullen van de vereniging.

  16. Tijdens wedstrijden draag je het officiële clubtenue.

   

  Specifieke afspraken voor (jeugd-)leiders:

  1.   Je bent ruim op tijd aanwezig voor wedstrijden en trainingen.

  2.   Je draagt zorg voor een goede voorbereiding van de wedstrijden en de trainingen.

  3.   Je rapporteert wangedrag of andere problemen aan de coördinator en ouders.

  4.   Bij uit en thuis wedstrijden wijs je spelers aan voor het bezemschoon maken van de kleedlokalen.

  5.   Sluit de kleedlokalen bij wedstrijden en trainingen en neem kostbare spullen in bewaring.

  6.   Je zorgt voor toezicht in de kleedlokalen zowel bij uit- als thuiswedstrijden.

  7.   Je bent verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).

  8.   Regel het vervoer bij uitwedstrijden en maakt zo nodig een schema met de ouders.

  9.   Je bent het startpunt van de telefooncirkel bij afgelastingen of het doorgeven van wijzigingen.

  10. Je verzorgt het invullen en afhandelen van het wedstrijdformulier en geeft de uitslag door.

  11. Je bent zuinig op de kleding en andere materialen die je van MULO in bruikleen hebt gekregen.

  12. Je zorgt dat het veld na de training/wedstrijd leeg is van gebruikte materialen.

  13. Je ziet er op toe dat spelers rekening houden met weersomstandigheden en passende kleding dragen.

  14. Leer spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.

  15. We praten MET elkaar en niet OVER elkaar.

  16. Je neemt deel aan vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de club worden georganiseerd waarbij jouw aanwezigheid gewenst is.

  17. Alcoholgebruik (kort) voor en tijdens thuiswedstrijden is niet toegestaan

  18. Bij vervoer per auto bij een uitwedstrijd is het voor de bestuurders voor en na de wedstrijd niet toegestaan alcohol te gebruiken. Je hebt de verantwoordelijkheid voor je passagiers.