• Uitnodiging algemene ledenvergadering 25 mei i.v.m. fusie

  Helmond, 10 mei 2020 

  Betreft: Hernieuwde uitnodiging Bijzondere Algemene Leden Vergadering (ALV)
   
  Beste leden,
   
  Voor de op 11 mei 2020 uitgeschreven ALV hebben zich (veel) minder dan de statutair minimaal benodigde twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden aangemeld. De ALV kon daarom geen doorgang vinden.
   
  Zoals in de oorspronkelijke uitnodiging aangekondigd wordt de ALV nu alsnog rechtsgeldig gehouden op maandag 25 mei 2020. Bij deze tweede geplande ALV (met ongewijzigde agenda) is de verplichting met betrekking tot de aanwezigheid van een minimumaantal stemgerechtigde leden niet meer van toepassing.
   
  Het bestuur van RKSV Mulo nodigt haar stemgerechtigde leden uit voor een buitengewone ALV op maandag 25 mei 2020 om 20.00 uur. Op deze ALV zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:
   
  De agenda:
  1. Opening
  2. Stemming aangaande de voorgenomen ontbinding van de vereniging RKSV Mulo
  3. Stemming aangaande de voorgenomen fusie per 1 juli 2020 tussen de te ontbinden verenigingen RKSV Mulo en SC Helmondia tot nieuw op te richten vereniging SV de Braak.
  4.Stemming aangaande het verlenen van toestemming aan het bestuur van RKSV Mulo c.q. het bestuur van SV De Braak om het recht van erfpacht met de Gemeente Helmond te beƫindigen.
  5. Rondvraag
  6. Sluiting
   
  De fusiestukken die bij de besluitvorming onder 2 en 3 door de ALV zijn vereist (zowel de nieuwe statuten voor de nieuw op te richten vereniging SV De Braak als het fusievoorstel), zijn op 5 april 2020 naar alle leden van zowel RKSV Mulo als van SC Helmondia toegestuurd en liggen vanaf die dag bij de secretarissen van beide verenigingen ter inzage.
   
  Vanwege de corona gerelateerde maatregelen hebben we de benodigde ALV tot nu toe niet kunnen uitschrijven. Sinds eind april 2020 is er een " Noodwet digitale besluitvorming" van kracht die dit mogelijk maakt ondanks dat de huidige statuten daar niet in voorzien. Besturen van SC Helmondia en RKSV Mulo wensen hiervan gebruik te maken om de geplande fusie doorgang te kunnen laten vinden. Alle leden worden tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering in de gelegenheid gesteld om elektronisch vragen te stellen over de onderwerpen die op de agenda staan. Deze vragen kunnen worden gestuurd naar stuurgroep@svdebraak.nl De genoemde noodwet bepaalt dat mocht een lid niet optimaal hebben kunnen deelnemen aan deze ALV, dan zijn de genomen besluiten toch rechtsgeldig.
   
  Indien u aan deze digitale buitengewone ALV wilt deelnemen verzoeken wij u om dit uiterlijk woensdag 20 mei middels onderstaande link aan het bestuur kenbaar te maken. Nadat u heeft aangegeven deel te willen nemen, ontvangt u een login voor de digitale ALV en een digitaal stemformulier dat uiterlijk tijdens de vergadering moet worden ingestuurd.
   
  Het kan zijn dat u deze mail dubbel ontvangt aangezien diverse SV De Braak jeugdleden staan vermeld in de mailbestanden van MULO en Helmondia, maar beter dubbel als niet.
   
   
  Met sportieve groet,
  Bestuur RKSV Mulo